ZAKRES USŁUG

 

KP Accounting Services oferuje usługi z zakresu:

 • Księgowości
  prowadzenie KPiR (podatkowej książki przychodów i rozchodów)
  prowadzenie ksiąg rachunkowych
  prowadzenie ewidencji pomocniczych (środki trwałe, wyposażenie, magazyn, rozliczenia międzyokresowe)
  wyprowadzanie zaległości
  sporządzanie deklaracji podatkowych
  sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości
  obsługa sprawozdawczości GUS
  występowanie o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych, zobowiązań wobec ZUS
  występowanie o wydanie zaświadczeń o rejestracji podatnika jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług
  sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnych z krajowymi standardami rachunkowości oraz MSR/MSSF
 • Rachunkowości Grup Kapitałowych
  sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnych z krajowymi standardami rachunkowości
  sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnych z MSR/MSSF
  przygotowanie systemu raportowania na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Kadr i płac
  przygotowywanie dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników
  prowadzenie dokumentacji kadrowej
  rozliczanie czasu pracy (w tym zwolnień lekarskich)
  sporządzanie list płac
  sporządzanie deklaracji ZUS
  rozliczanie zobowiązań z tytułu PDOF, ZUS i PFRON
  kontakty z US i ZUS w zakresie rozliczeń pracowniczych
  przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników (RMUA, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach i inne)
  rozliczanie umów cywilno-prawnych
  przygotowywanie druków RP-7
  rozliczanie delegacji
  przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników (PIT-8/11; PIT-40)
 • Sprawozdawczości, raportowania
  sporządzanie miesięcznych zestawień (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie obrotów i sald)
  monitorowanie należności
 • Nadzoru księgowego w siedzibie Klienta
 • Konsultacji księgowych
  bieżące doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Rozliczania projektów unijnych
 • Rejestracji spółek, likwidacji, sprzedaży spółek
  rejestracja nowozałożonej działalności gospodarczej
  zgłaszanie zmian danych w rejestrach
  składanie wniosków o wydanie numerów NIP, VAT, REGON, EORI